Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Sobota2019/05/11

OGŁOSZENIE


w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bieszczadzkiego w roku 2019 w zakresie:

- kultury i turystyki,

- kultury fizycznej i sportu,

- promocji i ochrony zdrowia.

Starosta Bieszczadzki na podstawie Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2019 poz. 688.), §12 załącznika do Uchwały Nr nr II/16/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2019.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:

a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.:

    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
    o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
    o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
    spółdzielnie socjalne;
    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:

a)      posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,

b)      posiadać znajomość sektora pozarządowego,

c)      posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,

d)     posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,

e)      uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych


1. Komisje konkursowe powoływane są w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego, w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, uwzględniając obszar danego konkursu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).

2. W skład komisji konkursowych nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, biorących udział w danym postępowaniu konkursowym lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

3. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

III. Zgłoszenie
 

1. Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy przesłać do dnia

17 maja 2019 r.

na adres:

    Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
    e-mailem na adres: ;

2. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze.

3. Osoby wybrane na członków komisji konkursowych, których zgłoszenia zostaną przesłane faxem lub drogą elektroniczną, zobowiązują się do dostarczenia oryginału formularza zgłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji pod nr tel. 134712511,

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505