Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
X Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Czwartek2019/06/13

X Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego odbędzie się 28 czerwca  2019 r.  o godzinie 9.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  IX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5.    Przedstawienie raportu o stanie powiatu Bieszczadzkiego za 2018 rok.

6.    Debata nad raportem o stanie powiatu bieszczadzkiego za 2018 rok

a.  Głosy radnych;
b.  Głosy mieszkańców.

7.    Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego wotum zaufania.

8.    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r.

9.    Informacja o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za 2018r.

10.    Prezentacja Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

11.    Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r.

12.    Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.

13.    Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.,

2)  absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2018 r.

14.    Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.
2)    wyposażenia w majątek trwały Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych

3)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  za 2018 rok,

15.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

16.    Interpelacje i pytania radnych.

17.     Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18.    Sprawy różne.

19.    Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505