Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Konsultacje ws. Programu współpracy z NGO
Środa2019/10/16

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2020:

  1. CEL KONSULTACJI: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych na temat projektu: pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
  2. PRZEDMIOT KONSULTACJI: projekt pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. TERMIN KONSULTACJI: od 16 października 2019 r. do 29 października 2019 r. UWAGA!!! Przedłuża sie termin konsultacji do 7 listopada 2019r.
  4. FORMA KONSULTACJI: opinie i uwagi należy składać w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. poprzez składanie wypełnionego formularza opinii lub uwag stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;

    Formularz można składać w następujących formach:

1)      elektronicznej na adres e-mail:

2)      pisemnie na adres; Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne

3)      faxem na numer: 13 471 10 73

4)      osobiście na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne w godzinach pracy urzędu.

O zachowaniu terminu złożenia opinii i uwag decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Formularze opinii i uwag nadesłane po terminie mogą zostać nieuwzględnione. Nie przedstawienie opinii w terminie, o którym mowa oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

UWAGA!!!

INFORMACJA O WPROWADZENIU ZMIANY DO PROJEKTU

„Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

 

Informacja o wprowadzeniu zmiany do projektu „Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Bieszczadzkiego oraz  wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych poprzez dodanie w § 9 informacji o planowanych środkach przeznaczonych na realizację programu w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Paragraf 9 po zmianach otrzymuje brzmienie:  

§ 9

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH

NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2020 roku wynosi:

1) w zakresie turystyki i kultury - 20 000,00 zł

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu - 4 000,00 zł

3) w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 60060,00 zł

4) w zakresie edukacji prawnej - 1980,00 zł

2. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi

uchwała budżetowa na 2020 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności