Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Sobota2019/05/11

OGŁOSZENIE


w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bieszczadzkiego w roku 2019 w zakresie:

- kultury i turystyki,

- kultury fizycznej i sportu,

- promocji i ochrony zdrowia.

Starosta Bieszczadzki na podstawie Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2019 poz. 688.), §12 załącznika do Uchwały Nr nr II/16/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2019.

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:

a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.:

    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
    o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
    o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
    spółdzielnie socjalne;
    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:

a)      posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,

b)      posiadać znajomość sektora pozarządowego,

c)      posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,

d)     posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,

e)      uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych


1. Komisje konkursowe powoływane są w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego, w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, uwzględniając obszar danego konkursu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).

2. W skład komisji konkursowych nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, biorących udział w danym postępowaniu konkursowym lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

3. Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

III. Zgłoszenie
 

1. Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy przesłać do dnia

17 maja 2019 r.

na adres:

    Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
    e-mailem na adres: ;

2. Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze.

3. Osoby wybrane na członków komisji konkursowych, których zgłoszenia zostaną przesłane faxem lub drogą elektroniczną, zobowiązują się do dostarczenia oryginału formularza zgłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji pod nr tel. 134712511,

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności