Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Sygnały alarmowe

syganły alarmowe i komunikaty ostrzegawcze dla ludności

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ustrzykach Dolnych - sygnały alarmowe
Alarm powietrzny
Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych
Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza ora skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące ogłoszenia:
1. systemy alarmowe miast
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej
3. radiowęzły radiofonii przewodowej
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.)
Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.
PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI
Po usłyszeniu sygnału:
- włączyć radioodbiornik lub telewizor
- zastosować się do podanych komunikatów
- powiadomić rodzinę i sąsiadów
Po usłyszeniu sygnału – alarmu powietrznego:
1
. Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie
- zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego)
- pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia
2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróż
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej
3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ
W strefie zagrożonej skażeniami:
- nałożyć maskę p.gaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami
- starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 900 do kierunku wiatru
- omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym
- nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń
- zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych
- nie spożywać produktów żywnościowych
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt
- jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć)
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:
- opuścić schron (ukrycie)
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505